Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Dla Pacjentów •

RODO

Ochrona danych

◦ Solmed Sp. z o.o. ◦ RODO ochrona danych ◦ Dla Pacjentów ◦

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych SOLMED Sp. z o.o. Dane kontaktowe administratora to: SOLMED sp. z o.o. w Solcu Kujawskim, ul. Powstańców 7a, 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 12 29, e-mail: solmed@solmed.eu
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel. 52 387 45 13, e-mail: kadry@solmed.eu
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
  1) wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym związanym z ochroną zdrowia,
  2) wypełniać obowiązki prawne ciążące na ADO,
  3) wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
  1) niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3) niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  4) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w SOLMED Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów. Administrator może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie następującym grupom:
  1) osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom SOLMED Sp. z o.o. , którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  2) innym podmiotom publicznym – np. NFZ, ZUS.
  3) podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
  4) innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, dostawcom systemów mailingowych.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
 7. Ma Pan/Pan prawo do:
  – żądania udostępniania swoich danych osobowych,
  – ich sprostowania,
  – ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
  – przenoszenia danych osobowych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
  – wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Ma Pan/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie gdy przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
 9. Uprawnienia, o których mowa w punkcie 7 i 8 może realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: solmed@solmed.eu
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy bądź udzielenia świadczenia medycznego. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL bądź inne wynikające z przepisów prawa nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu.