Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Rehabilitacja •

PORADNIA

Rehabilitacyjna

◦ Poradnia Rehabilitacyjna Solmed Sp. z o.o. ◦ Rehabilitacja ◦ Gabinet Fizjoterapii ◦ Zespół Rehabilitacji Domowej ◦

PORADNIA REHABILITACYJNA

LEK. MED. EDYTA FILIP-KASIERSKA

Środa 08:00-13:00
Czwartek 13:30-18:30

Pacjent może zarejestrować się do Poradni Rehabilitacyjnej
osobiście, telefonicznie, poprzez osoby trzecie

Rejestracja dostępna jest pod nr tel.: 52 387 12 29, 52 387 13 20

Świadczeniobiorca wpisywany jest na elektroniczną listę oczekujących i zostaje poinformowany o terminie udzielenia świadczenia. Wpis na listy oczekujących następuje w dniu zgłoszenia, w dniach i godzinach pracy Rejestracji Ogólnej. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Pacjent zobowiązany jest do poinformowania Rejestracji o każdej zmianie danych adresowych czy telefonu, w celu ułatwienia kontaktu w przypadku możliwości zmiany terminu świadczenia. 

Osoby, o których mowa w art. 24b, 24c i 47c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…), czyli inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” lub weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami kraju, którym udzielane są świadczenia w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przyjmowane są poza kolejnością i nie są wpisywane na listy oczekujących. W poradniach świadczenie udzielane jest w dniu zgłoszenia lub jeżeli nie jest to możliwe, w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Prosimy pacjentów o okazywanie stosownych dokumentów uprawniających do przyjęcia poza kolejnością.

• Gabinet Fizjoterapii •

◦ Rehabilitacja Solmed Sp. z o.o. ◦ Rehabilitacja ◦ Gabinet Fizjoterapii ◦

GABINET FIZJOTERAPII

Gabinet Fizjoterapii oraz Sala Gimnastyczna czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00

Świadczenia rehabilitacyjne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia udzielane są w godz. 08:00-18:00, zaś świadczenia komercyjne w godz. 07:00-08:00 oraz 18:00-20:00.

W celu rejestracji na zabiegi fizjoterapeutyczne pacjent lub osoba trzecia występująca w imieniu pacjenta proszeni są o przedstawienie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne. Skierowanie na zabiegi traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia. W Gabinecie Fizjoterapii pacjenci umawiani są na wizytę fizjoterapeutyczną w miarę dostępności 14 dni przed rozpoczęciem cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych. Terminy przyjęć na zabiegi ustalane są na podstawie ich rodzaju oraz oznaczonej przez lekarza kierującego kategorii „pilny” – „stabilny”. W przypadku rejestracji telefonicznej prosimy o jak najszybsze dostarczenie skierowania w celu zweryfikowania zleconych zabiegów i wyznaczenia odpowiedniego terminu.

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.


Skierowanie powinno zawierać następujące elementy:

 • pieczęć nagłówkową z nr umowy z NFZ; 
 • imię, nazwisko, PESEL i adres zameldowania/zamieszkania świadczeniobiorcy; 
 • rozpoznanie w języku polskim; kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10;
 •  opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację; 
 • choroby przebyte i współistniejące, oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik, zespolenie metalowe, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji; 
 • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczby zabiegów; 
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia skierowania.

 

W ramach udzielanych świadczeń oferujemy opiekę nad pacjentami po:
 • urazach, w tym po urazach komunikacyjnych; 
 • zabiegach operacyjnych, w tym przy chorobach ortopedycznych (np. złamaniach leczonych operacyjnie); 
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych (które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjno – profilaktycznych i diagnostycznych).

Rodzaje wykonywanych świadczeń medycznych:

 • Ćwiczenia wspomagane
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne z oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Nauka czynności lokomocji
 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy TRAEBERTA
 • Prądy KOTZA
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Ultrafonoforeza
 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i ultrafioletowym – miejscowe
 • Laseroterapia – skaner
 • Laseroterapia punktowa
 • Krioterapia
 • Drenaż
 • Fala uderzeniowa
 • Kinesiotaping
 • Indywidualna praca z pacjentem
 • Wizyta fizjoterapeutyczna
 
*** Pracownia Fizjoterapii jest wyposażona także w aparat masażu uciskowego, który ma zastosowanie w leczeniu: niewydolności limfatycznej, profilaktyce niewydolności żylnej, obrzękach kończyn górnych po mastektomii, obrzękach kończyn dolnych, poprawa krążenia itd.
 
Zabiegi masażu uciskowego dostępne są w ramach rehabilitacji komercyjnej – koszt jednego zabiegu (20 min.) – 25,00 zł

• Zespół Rehabilitacji Domowej •

◦ Rehabilitacja Solmed ◦ Rehabilitacja ◦ Zespół Rehabilitacji Domowej ◦

ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym.

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od
 • dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

 

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.