Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Dla Pacjentów •

PRAWA

PACJENTA

◦ Solmed Sp. z o.o. ◦ Prawa Pacjenta ◦ Dla Pacjentów ◦

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:

DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 • dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych, w tym udostępnienia tej dokumentacji również osobie przez Ciebie upoważnionej – do wglądu, w formie kopii, wydruku lub odpisu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych (pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest wydawana nieodpłatnie)

ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA

 • jeżeli nie zgadzasz się z treścią orzeczenia lub opinii, a postępowanie odwoławcze w odniesieniu do opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o Twoim stanie zdrowia

OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ

 • w czasie pobytu w szpitalu, w sytuacji pogorszenia się Twojego stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmioty lecznicze mają obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojego wyznania

PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH

 • szpital ma obowiązek zapewnić Ci bezpłatne przechowywanie rzeczy wartościowych w depozycie

JEŚLI TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE, SĄ NIEWŁAŚCIWIE REALIZOWANE LUB MASZ PYTANIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZNIKIEM PRAW PACJENTA:

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)

ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
www.gov.pl/rpp

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz udzielane są z należytą starannością
 • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej i opartej na kryteriach medycznych procedurze ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
 • które są udzielane natychmiast ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
 • do zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium

TAJEMNICY INFORMACJI

 • osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie związane z Tobą informacje, w tym o Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem swojego zawodu

WYRAŻENIA ZGODY - NA UDZIELENIE OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • którą wyrazisz lub jej odmówisz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia oraz zaproponowanej formy leczenia
 • którą w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko – musisz wyrazić na piśmie

UZYSKANIA INFORMACJI

 • o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 • która może zostać przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym (np.: osobie bliskiej)

ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

 • osoba działająca w imieniu pacjenta może zgłosić każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu do obrotu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA CI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W TYM:

 • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • wyrażenia zgody na obecność przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osobnik udzielające tych świadczeń
 • leczenia bólu w zależności od stopnia jego nasilenia 

POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO, W TYM:

 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) oraz bezpłatnego pobytu wraz z pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego
 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
◦ Solmed Sp. z o.o. ◦ Rzecznik Praw Pacjenta ◦ Dla Pacjentów ◦

TIP czyli Telefoniczna Informacja Pacjenta to wspólny numer telefonu Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

800 190 590 to bezpłatny ogólnopolski numer infolinii, na który mogą zadzwonić wszyscy którzy chcą uzyskać szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta informuje m.in. o:

 • prawach jakie przysługują pacjentom, w tym przysługujących w konkretnej opisanej przez pacjenta sprawie,
 • sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu m.in. wskazuje praktyczne wskazówki i działania, które warto podjąć dochodząc swoich praw; instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które w ramach swoich kompetencji mogą rozwiązać problem,
 • pomaga rozwiać wątpliwości odnośnie ewentualnego naruszenia praw pacjenta,
 • zasadach korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
 • szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • drogach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • tym jak złożyć sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • funkcjonowaniu wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • możliwościach zgłaszania działań niepożądanych leków.

Infolinie Narodowego Funduszu Zdrowia informują m.in. o:

 • danych teleadresowych placówek medycznych i gabinetów mających umowę z NFZ,
 • danych teleadresowych placówek NFZ,
 • zasadach korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zasadach i miejscach udzielania pomocy medycznej w nocy, weekendy i święta,
 • zasadach udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumentach potwierdzających prawo do świadczeń,  systemu e-WUŚ,  systemu ZIP, wysokości składki,
 • zasadach uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej,
 • zasadach korzystania i miejscach wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Numer dla osób dzwoniących z zagranicy:

(+48) 22 125 66 00

(połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora)

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
www.gov.pl/rpp